FUJI-CYCLINGTIME.COM

El Fuji-Cyclingtime.com por ahora ha fichado a:
Adrien Catalayud.
Edgar Nohales Nieto (Cidade de Lugo).
Masahiko Futamura.
Goji Kawamura.
Yoshihiro Sato.
Masaaki Kanno.
Ryosuke Uemura.
Shinya Numata.
Shusaku Matsuo.
Matthieu Cognard.

Publicar un comentario

0 Comentarios